Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999), 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 11.10.2018

1. Rekisterinpitäjä:
Ski-Service Oy Helsinki
Höyläämötie 11
00380 Helsinki
, Finland
+358 (0)9 558 340
ski(at)skiservicehelsinki.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Peter Erna
c/o Ski-Service Oy Helsinki
Pohjoinen Hesperiankatu 15
00380 Helsinki
, Finland
+358 (0)9 558 340
ski(at)skiservicehelsinki.fi

3. Rekisterin nimi:
Ski-Service Oy Helsinki:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen. Henkilötietoja voidaan myös käyttää kuluttajiin ja markkinoihin liittyvissä tutkimuksissa ja analyyseissä, Ski-Service Oy Helsinki:n tuotteisiin ja palveluihin liittyvän markkinointi- ja koulutusinformaation tarjoamisessa sekä tilausten käsittelyssä ja yleisissä hallinnollisissa tarkoituksissa.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisterissä voidaan käsitellä mm. seuraaviin ryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten:

 • nimi
 • yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelin- ja faksinumerot)
 • syntymäaika
 • rekisteröidyn ammatti tai muut tiedot koskien rekisteröidyn tehtäviä
 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten:
 • tuotteita ja palveluita koskevat tiedot (esim. tilauksia ja toimituksia koskevat tiedot ja toimitusajat)
 • valittuun maksutapaan liittyvät tiedot (esim. laskutustiedot)
 • valituksiin ja asiakaspalautteisiin sekä muuhun asiakaspalveluun liittyvät tiedot, mukaan lukien osapuolten välinen yhteydenpito ja puheluiden mahdolliset tallenteet
 • takuuta koskevat tiedot
 • mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • asiakkaaseen kohdistettavaa markkinointia koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään, esimerkiksi markkinointiluvan antamisen ja tilauksen yhteydessä. Henkilötietojen päivityksiä, kuten nimi- ja osoitetietojen päivityksiä, saadaan myös päivityspalveluita tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutuskohteet:
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, paitsi milloin siirto on tarpeen rekisteröidyn toimeksiannosta tai rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä. Ski-Service Oy Helsinki noudattaa tietojen siirrossa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Rekisterinpitäjän ja sen käyttämien alihankkijoiden laitteistot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joille on annettu kullekin erikseen määritelty käyttöoikeus.

9. Tarkastusoikeus:
Henkilötietolain nojalla rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyyntö osoitetaan yllämainitulle yhteyshenkilölle.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista:
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedonkorjaamispyyntö osoitetaan yllämainitulle yhteyshenkilölle.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen: ski(at)skiservicehelsinki.fi.